Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

eeejmakarena
8398 d8de 500
eeejmakarena
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viadivi divi
eeejmakarena
4660 1c71 500
Reposted fromKarlsquell1337 Karlsquell1337 viadivi divi
0533 068d 500
Reposted fromGirl-Frankenstein Girl-Frankenstein viadivi divi
eeejmakarena
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viadivi divi
eeejmakarena
Simkaye! Let the world know you!
Reposted frombiri biri viadivi divi
eeejmakarena

October 30 2017

eeejmakarena
3078 2883
Reposted frommisterpeter misterpeter viasarazation sarazation
eeejmakarena
4881 f827
Reposted fromplayinglove playinglove viasarazation sarazation
eeejmakarena
9640 b1b2 500
Reposted fromtwice twice viasarazation sarazation
9639 8c16 500
Reposted fromtwice twice viasarazation sarazation
7058 60c2
Reposted fromdivi divi viasarazation sarazation
eeejmakarena
eeejmakarena
eeejmakarena
Reposted fromFlau Flau viakrzysk krzysk
eeejmakarena
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakrzysk krzysk
eeejmakarena
9158 73e1
Reposted fromweheartit weheartit viakrzysk krzysk
eeejmakarena
8996 d05d
Reposted fromoutline outline viakrzysk krzysk
eeejmakarena
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl